د انرژۍ خدمتونو د تنظیم ادارې د اطلاع رسونې مرجع غړي

بریښنالیک

د اړیکې شمېره او واټساپ

نوم او د دندې مسئولیت

شماره

Esra.secretariat.afg@gmail.com

              0788147727

ښاغلی ډاکټر داود میزرايي د انرژۍ خدمتونو د تنظیم ادارې عمومي رئیس

1

Wahedullah8331@gmail.com

             0748113632

ښاغلی انجنیر وحیدالله عباسي د بريښنا انرژۍ خدمتونو  د تنظیم رئیس 

2

Hfahim200@gmail.com

              0799220922

ښاغلی حمیدالله فهیم د انرژۍ پروګرامونو رئیس     

3

Mhdyunus.habibi@gmail.com

0728648171- 0747767577

ښاغلی محمد یونس حبیبي د اطلاعاتو او عامه اړیکو آمر

4

Seiyar.nickzad@gmail.com

                 0748521521

ښاغلی احمد سیر نیکزاد د ادارې ویاند

5