د انرژي خدمتونو د تنظیم ادارې لنډ شالید

 

د کابل ښار لومړنۍ د برېښنا توليد دستګاه په 1272 کال کې په فعاليت پيل کړ چې د شاهي ماڼۍ د اړتيا وړ برېښنا يې تأمينول. تر هغې وروسته د برېښنا توليد څو نوري کوچني  دستګاوو په فعاليت پيل کړل لکه د کابل ارګ په بڼ کې په کال 1290 کې د برېښنا توليد دستګاه د 20 کيلو واټو په وړتيا چې د بخار ځواک په واسطه ئې حرکت کول او د برېښنا دستګاه د 19 کيلو واټو په وړتيا چې هغه هم د بخار ځواک په واسطه فعاله کيدل او په محدود ډول ئې فعاليت در لود،په کال 1295 جلال آباد کې او  په کال 1296 کې د برېښنا بله کوچني دستګاه د 15 کيلو واټو په وړتيا سره په پغمان کې په فعاليت پيل کړ. په هيواد کې د انرژۍ برېښنا د ډيري ګټې اخيستنې سره او د پلان جوړولو اړتيا د برېښنا انرژۍ د بنسټيزي پراختيا لپاره، د انرژۍ وزارت په 1355 کال کې د افغانستان حکومت په چوکاټ کې رامنځته شو چې وروسته د نورو ادارو په يو ځاى کولو سره د اوبو او انرژۍ په  وزارت سره و نومول شو.

د افغانستان برېښنا مٶسسې د تصدۍ په توګه د اوبو او انرژۍ په وزارت کې فعاليت درلود چې د انرژۍ سکټور کې د څارل شوي بازار د ليد لوري په رامځته کولو سره، له 1388 کال را پدي خوا د برېښنا تصدۍ له حقوقي شخصيت په بدلون سره د يو دولتي شرکت په توګه له نورو فعال شرکتونو سره د هيواد د برېښنا په بازار کې د اوبو او برېښنا وزارت تر څار لاندې فعاليت کول.

د افغانستان اسلامي جمهوريِ دولت عالي مقام  د 1398/11/30 نيټې د 36 ګڼې حکم سره سم، د اوبو او انرژۍ وزارت په دوو خپلواکو ادارو( د انرژۍ خدمتونو د تنظيم اداره او د اوبو د چارو د تنظيم ملي اداره) ووېشل شو. له همدي نيټې وروسته، د انرژۍ خدمتونو د تنظيم اداره د برېښنا انرژۍ د پرمختيا سکټور د تګلارو او پلان جوړولو مسٶليت په ملي او سيمه ييزي سطحې او په افغانستان کې د برېښنا انرژۍ بازار کې د فعاله دولتي او خصوصي شرکتونو څارنه په غاړه لري .