تاریخچه مختصر اداره تنظیم خدمات انرژی

اولین دستگاه تولید برق شهر کابل در سال 1272 به کار آغاز نمود که برق مورد نیاز برای تنویرقصر شاهی را تامین می نمود. بعد از آن چندین دستگاه تولید برق کوچک دیگر مانند دستگاه تولید برق به ظرفیت (20) کیلو ­وات که با قوه بخار به حرکت می آمد در سال 1290 در باغ ارگ کابل و دستگاه برق به ظرفیت (19) کیلو وات که آن هم توسط بخار فعال می گردید و به طور محدود فعالیت داشت در سال 1295 در جلال آباد و درسال 1296 دستگاه کوچک دیگر به ظرفیت (15) کیلو وات در پغمان به فعالیت آغاز نمود. با وسیع تر شدن استفاده از انرژی برق در کشور و نیاز به برنامه ریزی برای انکشاف زیربناهای انرژی برق، در سال 1355 وزارت انرژی در چوکات حکومت افغانستان ایجاد گردید که بعد تر با ادغام ادارات دیگر به وزارت انرژِی و آب مسمی گردید.

د افغانستان برشنا موسسه نیز به عنوان تصدی در چوکات وزارت انرژی و آب فعالیت می  نمود که با تریتب دیدگاه مبتنی بر ایجاد بازار نظارت شده در سکتور انرژی برق، از سال 1388 بدینسو تصدی برشنا با تغییر شخصیت حقوقی، به مثابه یک شرکت دولتی همراه با دیگر شرکت های فعال در بازار برق کشور فعالیت می نمود.

مطابق فرمان شماره 36 مورخ 30/11/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل ( اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژِی) منقسم شد. از این تاریخ به بعد، اداره تنظیم خدمات انرژِی مسولیت پالیسی سازی وبرنامه ریزی انکشاف سکتور انرژی برق در سطح ملی و منطقوی و نظارت از فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی فعال در بازار برق افغانستان را به عهده دارد.