اعضای مرجع اطلاع رسانی اداره تنظیم خدمات انرژی

ایمیل آدرس          

شماره تماس و واتساپ

اسم و مسئولیت وظیفوی

شماره

Esra.secretariat.afg@gmail.com

              0788147727

محترم داکتر داود میرزایی رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات انرژی    

1

Wahedullah8331@gmail.com

             0748113632

محترم انجنیر وحیدالله عباسی رئیس تنظیم خدمات انرژی برق        

2

Hfahim200@gmail.com

              0799220922

محترم حمیدالله فهیم رئیس برنامه­ های انرژی                                   

3

Mhdyunus.habibi@gmail.com

0728648171- 0747767577

محترم محمد یونس حبیبی آمر اطلاعات و ارتباط عامه               

4

Seiyar.nickzad@gmail.com

                 0748521521

  محترم احمد سیر نیکزاد سخنګوی اداره

5